Tucson woman takes on Arizona Trail; trek will last through May